(021) 41261000
دوشنبه 29 دی 1399 Monday  18 January 2021
نماد
ارز
خرید
فروش
حواله
روند
AED
درهم امارات متحده عربی
0
0
0
 
EUR
یورو اروپا شرکتی از ترکیه
0
0
0
 
CNY
یوان کونلون (مداخله ای)
0
0
0
 
EUR
یورو با منشا EIH (مداخله ای)
0
0
0
 
USD
دلار آمریکا شرکتی از دبی
0
0
0
 
USD
دلارامریکا شرکتی از ترکیه
0
0
0
 
EUR
یورو اروپا شرکتی از دبی
0
0
0
 

Currency Converter

Try this handy currency converter tool: