(021) 41261000
دوشنبه 5 آبان 1399 Monday  26 October 2020
فرم تعهدات و مقرارت صدور حواله
مقررات و شرایط عمومی ارسال حواله

1. ارسال درخواست و یا واریز وجه بدون هماهنگی قبلی هیچگونه تعهدی برای این صرافی ایجاد نمی کند این صرافی ملزم به انجام سفارش مشتری متقاضی در صورت تسویه حساب کامل آنهم پس از انجام قطعی معامله می باشد در غیر این صورت صرفا" به اندازه واریز ریالی و با نرخهای لحظه ای پس از کسر کارمزد ها مربوط به سفارش مشتری / متقاضی انجام می گیرد و یا وجه مربوطه عینا" برگشت داده می شود همچنین درخواستهای مشتری / متقاضی که به صورت مخدوش و مبهم دریافت گردیده بدون ترتیب اثر خواهد بود.
2. نرخهای اعلامی تماما" نرخ پایه می باشند و اعلام نرخ هیچگونه تعهدی برای این صرافی ایجاد نخواهد کرد در صورت انجام معامله باید از سوی مشتری / متقاضی قطعیت معامله اعالم و توسط معامله گر صرافی ثبت گرد همچنین حسب اعلام صرافی مشتری / متقاضی باید بیانه لازم را پرداخت نموده و یا ظرف مدت زمان لازم که توافقی خواهد بود تسویه حساب کامل انجام دهد در غیر این صورت مشتری/ متقاضی متعهد می گرد تمام خسارات مربوط را پرداخت کرده و مسئولیت هر گونه محدودیت آتی در ارسال حواله های آتی خود را بپذیرد.
3. تسویه حساب صرفا" از طریق واریز به حساب یا چک رمزدار به حسابهای صرافی آنهم با هماهنگی قبلی امکان پذیر است سایر روشها تسویه نیز توافقی قابل انجام است .
4. این صرافی مجاز به انجام حواله ارزی مشتری / متقاضی از طریق روشهای مختلفی است که البته هر روش دارای نرخها و کارمزد های متفاوتی است. از این رو این اقدام کاملا" مورد تایید مشتری / متقاضی بوده و ایشان در خصوص دیر کرد و یا تاخیر واریز وجه ارزی نیز اعتراضی نخواهد داشت.همچنین تقاضاهای مشروط و یا مبهم مشتری/ متقاضی از درجه اعتبار ساقط است .
5. در صورت واریز های نا مشخص مشتری / متقاضی که هیچگونه مستنداتی برای آن وجود ندارد و یا خارج رویه معاملات و مبادرت به واریز می نماید بدین ترتیب اثر خواهد بود و تعهدی برای صرافی ایجاد نخواهد کرد.
6. این صرافی مکلف است در خصوص معاملات خاص احراز هویت کامل مشتری / متقاضی را به عمل آورد.
7. پیگیری های خاص و یا اصلاح سفارش از سوی مشتری / متقاضی مستلزم پرداخت کارمزد تکمیلی است.
8. حواله های ارزی صادره به صورت نا خالص بوده و این صرافی در خصوص کارمزد بانک کارگزار مسئولیتی ندارد .
9. مشتری / متقاضی متعهد به تکمیل فرم درخواست به صورت کامل خوانا و به لاتین می باشد و مسئولیت هر گونه استباه در درج مطالب و یا نفس اطلاعات که به برگشت وجه حواله و تاخیر بیانجامد به عهده مشتری / متقاضی است همچنین بنا بر هر دلیلی که وجه حواله ارزی بلوکه و یا ضبط گردد مسئولیتی متوجه این صرافی نخواهد بود همچنین مشتری / متقاضی متعهد می باشد در صورت درخواست صرافی برای اخذ هر گونه اطلاعات تکمیلی اقدام نماید در غیر این صورت مسئولیتی متوجه صرافی نخواهد بود همچنین در صورتی که گیرنده وجه شخص حقوقی باشد شماره و تاریخ پروفرما قرارداد و یا فاکتور و همچنین برای متقاضی درج شماره ثبت و تاریخ ثبت و نام مدیر عامل الزامی می باشد.
10. مشتری / متقاضی متعهد می گردد وجه حواله ارزی برای امور سیاسی ،نظامی و یا انرژی هسته ای و یا سایر مواردی که با قطع نامه های سازمان ملل شورای امنیت و یا سایر معاهده های بین المللی در تعارض نبوده و در غیر این صورت مسئولیت آن را تماما" می پذیرد( بدین وسیله اعلام می دارد که خدمات و یا کالاهای مربوط به پیام درخواستی به مبلغ مذکور در شماره اقلام مندرج در مقررات مصوب اتحادیه اروپا به شماره 22007/423 و 2000/1334 اصلاحات متعاقب آن نیست و اینجانب کلیه مسئولیتهای مترتبه را در این خصوص پذیرا می باشم.
11. این صرافی مجاز است راسا" نسبت به هر گونه تصحیح و یا پی گیری های بعدی اقدام نمید و کارمزد مربوطه را از مشتری / متقاضی مطالبه نمید.
12. این صرافی مجاز است در صورت بروز خسارات مالی ، تسویه بدهکاری ، کارمزد های تکمیلی و نوسان نرخ از محل منابع یا بستانکاری مشتری / متقاضی کارسازی مربوطه را انجام دهد . همچنین مشتری / متقاضی میبایست به هر گونه اعلامیه بدهکاری / بستانکاری / برگشتی یا پیامهای بانکی ظرف مهلت مقرر پاسخ داده در غیر این صورت حسب ضوابط داخلی اقدام و مسئولیت آن تماما" متوجه مشتری / متقاضی است.
13. سفارش و ویژگی های انجام حواله ، نرخهای متفاوتی خواهد داشت ، لذا تسلیم درخواست به این صرافی به منزله پذیرفتن کلیه فرایند کاری از سوی مشتری / متقاضی می باشد.
14. مشتری / متقاضی مکلف است ظرف 3 روز کاری نسبت به سفارش خویش پی گیری مربوطه را داشته باشد . ساعت پی گیری بعد از ساعت 14 می باشد.
15. در صورت تاخیر واریز به حساب ذینفع بیش از یک هفته (7 روز کاری) مشتری / متقاضی موظف است موضوع را جهت پی گیری های مقتضی به این صرافی اعلام نمید و کارمزد پیام پی گیری را بپردازد ضمن آنکه این صرافی فقط تاییدیه بانک کارگزار و نمایندگان خود را می پذیرد و مشتری / متقاضی برای اثبات ادعای خود باید مستندات لازم را ارائه نماید . در صورت برگشت وجه حواله (با اعلام قبلی این صرافی ) ضمن آنکه ظرف 24 ساعت باید از سوی مشتری / متقاضی تعیین تکلیف شود ، تسویه حساب و یا انجام حواله جدید از محل حواله برگشتی آنهم به اندازه خالص برگشتی با کسر کارمزد های مربوطه امکان پذیر است.در صورتی که حواله مربوطه پس از برگشت به پول ملی آن کشور تبدیل گردد ،نوسان نرخ از سوی متقاضی قابل قبول می باشد.
16. این صرافی عینا" به نمایندگی از سوی مشتری / متقاضی تمام قوانین ،ضوابط و شرایط کاری بانکها ی داخلی و خلرجی ، صرافیها و نمایندگی داخلی و خارجی را شامل هر گونه اعمال نظر در خصوص حواله ارزی صادره حتی در شرایط حادث شده آتی را پذیرفته ، لذا مشتری / متقاضی نیز کلیه موارد را به طور کامل می پذیرد.
17. خرید ارز و یا حواله ارزی از کشور (حواله وارده) شرایطی داردکه جداگانه به صورت فرم خاص در اختیار مشتری / متقاضی قرار می گیرد.
18. ترجیحا" کلیه تقاضاها ،اصلاحات ، اقدامات خاص ،پی گیری ها، تغییرات احتمالی و نظایر آ« که مورد نظر مشتری / متقاضی است به صورت کتبی و در قالب فرمهای مشخص میبایست واصل گردد.با توجه به ماهیت کار صرافی و ارائه خدمات بدون مراجعه حضوری مشتری / متقاضی ،دریافت موارد مذکور از طریق فاکس یا ایمیل نیز امکان پذیر بوده و به منزله درخواست اصلی تلقی می شود.
19. در صورتی که مشتری / متقاضی نماینده یا وکیل معرفی می نمید، این صرافی کلیه مراحل کاری را با نماینده یا وکیل مشتری / متقاضی انجام خواهد داد.
20. هر گونه مکاتبه ، ارسال فاکس، تلفن و یا سایر روشهای ارتباطی با آدرس و مشخصات اعلامی مشتری/ متقاضی به عنوان ابلاغ رسمی تلقی می شود و عدم پاسخ ، عدم پی گیری و یا تغییر آدرس مشتری/متقاضی هیچ گونه مسئولیتی را متوجه این صرافی نخواهد کرد لذا انتظار دارد هر گونه تغییر آدرس و یا مشخصات جدید مشتری / متقاضی کتبا" به این صرافی اعلام گردد.
21. توجه : تکمیل کلیه اطلاعات مورد درخواست الزامی بوده و در صورت ناقص بودن اطلاعات مسئولیت عدم ارسال حواله به عهده متقاضی حواله می باشد .
22. نماینده شرکت جهت ثبت در سامانه سنا ، مدیرعامل شرکت می باشد مگر آنکه قبلا شرکت نماینده ای معرفی نموده باشد.
لطفا صبر کنید