(021) 41261000
دوشنبه 5 آبان 1399 Monday  26 October 2020
فرم حواله وارده
فرم حواله وارده
مشخصات قرارداد
مشخصات مدارک واریز
مشخصات واریز (طبق مدرک واریز سوئیفت یا PAY SLIP)
مشخصات دریافت کننده (طبق مدرک واریز سوئیفت یا PAY SLIP)
مشخصات ذینفع ثالث جهت تسویه ارزی - مشخصات ریالی جهت تسویه وجوه ریالی
ضمناً بدینوسیله متعهدمیگردد:
1- ایرانی یا خارجی بودن شخص یا بانک حواله دهنده قبل از واریز مشخص شود.
2- وجه این حواله مغایر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نبوده و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت گردیده است.
3- چنانچه قوانین داخلی و بین المللی ،مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز بروز اختلافات در سیستمهای کارگزاری و مراسلاتی،موجب عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت وجه حواله مذکور گردد،مسئولیتی متوجه صرافی خاورمیانه نبوده و اینجانب /این شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید/ می نماییم.
لطفا صبر کنید