امروز : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
آنچه درباره ما باید بدانید

شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه (سهام خاص)
که به شناسه ملی 14004709300 و طی شماره ثبت 467640 مورخ 13/11/1393 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .
در حال حاضر، شرکت جز، واحدهای فرعی بانک خاورمیانه می باشد. همچنین، اجازه نامه فعالیت صرافی طی مجوز شماره 328961 مورخ 14/10/1396 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان بخارست برج بخارست طبقه دوم می باشد.