امروز : دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
مجموعه مقررات ارزی

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بعنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و معاملات ارزی با تصويب هيأت وزيران، تعيين کننده مقررات برای موسسات اعتباری غيربانکی و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.

واردات کالا و خدمات   سایر مقررات ارزی
                      
دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی به منظور مبارزه بـا پولـشويي و جلـوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز فــراهم آوردن تمهيــدات لازم بــراي اجــراي مــاده ۷ قــانون مبــارزه بــا پولــشويي ، و سایر آيـين نامـه های اجرايـي آن و همسويي با ضوابط و معيارهاي بين المللي در این زمینه " دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها " به شرح زير ابـلاغ نموده است.

              مبارزه با پولشویی
دستورالعمل اجرائی تاسیس ،فعالیت و نظارت بر صرافی ها

به استناد بند (ج) ماده (۱۱ (قانون پولي و بانکي کشور مصوب ۱۸ تيرمـاه ۱۳۵۱ ،قـانون تنظـيم بازار غيرمتشکل پولي و آييننامههاي اجرايي آن و بنـد (الـف) مـاده ( ۲۱ (قـانون احکـام دائمـي برنامه هاي توسعه کشور، «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيهـا» ، به شرح ذيل تدوين ميگردد.

              دستورالعمل صرافی